Temel İletişim
Ad: Mustafa Akpinar
E-posta: akpinar@sakarya.edu.tr
Telefon: +902642953238
Teknik İletişim
Ad: Veysel Harun Sahin
E-posta: vsahin@sakarya.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: M. Fatih Adak
E-posta: fatihadak@sakarya.edu.tr
Editör
Ad: Nejat Yumuşak
E-posta: nyumusak@sakarya.edu.tr
Creative Commons License